Instagram

Súťaž

Instagram

#SÚŤAŽ! Voláme všetkých #cestovateľov

Dávame vám možnosť #VYHRAŤ poukážku na 2 dni pre 2 osoby v našom exkluzívnom kapsulovom ubytovaní. Poukaz je platný 1 rok.

Stačí splniť tieto 2 podmienky:

1. Sledujte nás @chors_bratislava

2. Označte priateľa, s ktorým chcete prísť

Môžete sa zapojiť aj viackrát. Veľa šťastia! 

Zapojiť sa do súťaže je možné iba od 18 rokov. Súťaž končí 29.10. 2020 UTC + 1. Výherca bude vyhlásený 30.10. 2020 v komentári do 24 hodín po skončení súťaže. Táto propagácia nie je sponzorovaná, schválená ani spravovaná spoločnosťou Instagram ani s ňou nie je spojená.

Oficiálne pravidlá súťaže

Instagram súťaž o kapsulové ubytovanie v CHORS like a hotel

Štatút instagramovej súťaže o kapsulové ubytovanie v CHORS like a hotel.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť GPW s. r. o., Vysoká 16, 811 06 Bratislava, IČO 35951796 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Podmienky súťaže

Instagram súťaž o kapsulové ubytovanie v CHORS like a hotel (ďalej len „Súťaž“) je súťaž určená fyzickým osobám od 18 rokov (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci musí byť registrovaný na Instagrame. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné splniť 2 podmienky:

a) používateľ Instagramu musí byť sledovateľom nášho instagramového účtu @chors_bratislava

b) označiť ďalšieho človeka do komentára

Používateľ, ktorý splní podmienky, sa stáva súťažiacim.

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 22.10. - 29.10. 2020

3. Výhra

2 dňové ubytovanie v kapsulovom hosteli CHORS like a hotel v kapsule.

Výhercovi sa výhra doručí na emailovú adresu, ktorú poskytne usporiadateľovi na základe zaslania správy na Instagrame po vyžrebovaní.

4. Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradené všetky instagramové profily, ktoré splnia podmienky Súťaže do 29.10. 2020 Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa najneskôr dňa 31.10. 2020 Víťaza vyžrebuje organizátor. Výsledky súťaže uverejní organizátor na instagrame v komentári pod súťažným  príspevkom. Výherca bude kontaktovaný cez súkromnú správu na Instagrame za účelom odovzdania výhry. Organizátor odovzdá výhercom výhru do 10  pracovných dní kontaktovania, ak sa s výhercom nedohodne inak.

V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

5. Osobitné ustanovenia

Účasť zamestnancov a osôb v pracovnom pomere s usporiadateľom súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto súťaže sa zakazuje.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v súvislosti s neprevzatím výhry. Výhra nevyužitá do 180 dní od uzávierky súťaže prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.

6. Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva

Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach vydavateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže.

Súhlasím, aby spoločnosť GPW s. r. o., Vysoká 16, 811 06 Bratislava(ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu názvu instagramového profilu, a to na nasledovný účel realizácie a vyhodnotenia Súťaže, a to počas doby trvania Súťaže. Ďalej súhlasím, aby spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti.

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži.

Kontakt na zodpovednú osobu je: chors.bratislava@gmail.com

V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže.

Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov

Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za funkčnosť sociálnej siete Instagram.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto súťažné podmienky a súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť.

V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že hodnota výhry nepresahuje sumu 350 EUR.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.